International financial reporting standarts (IFRS)

We offer our assistance at all stages of transition and preparation of financial statements under IFRS.

(ua) Підготовка фінансової звітності вперше за МСФЗ здійснюється, як правило, шляхом трансформації (коригувань) показників фінансової звітності, підготовленої за правилами, передбаченими П(С)БО. Процес трансформації фінансової звітності на МСФЗ має відбуватись поетапно:

  • аналіз системи збору первинної інформації про здійснення господарських операцій;
  • розробка оптимального варіанту організації бухгалтерського обліку;
  • розробка облікової політики Компанії за МСФЗ;
  • розробка (за необхідності) оновленого плану рахунків бухгалтерського обліку активів зобов’язань та капіталу за МСФЗ;
  • Аналіз корпоративної структури Компанії з ціллю виявлення дочірніх та асоційованих компаній;
  • Рекласифікація та перегрупування статей фінансової звітності;
  • Підготовка першої звітності за МСФЗ;
  • Адаптація програмного забезпечення з метою ведення бухгалтерського обліку у відповідності із затвердженими обліковими політиками за МСФЗ.

Ми пропонуємо свою допомогу на всіх етапах переходу та складання фінансової звітності за МСФЗ.

Patriot.Audit advises companies that are required to submit consolidated financial statements complying with international standards as well as on the updating of Ukrainian Accounting Standards financial statements to IFRS, accounting by IFRS, developing of a corporate financial management system.

Need legal help? Sign up for a free preliminary consultation
We contact you, identify needs and form a work plan.
Other services
Accounting services
Outsourcing of accounting services reduces the financial burden on business and speeds up processes.
Read more