Consolidated (combined) financial statements

We will promptly help a group of companies to prepare consolidated or combined financial statements in accordance with UAS or IFRS.

(ua) Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Материнське підприємство при складанні консолідованої фінансової звітності повинно керуватися вимогами Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО), або ж вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку П(С)БУ. Консолідована звітність має неоціненне значення для інвесторів та акціонерів, оскільки відображає фінансове становище та результат діяльності компанії та всіх контрольованих їй організацій, розглядаючи їх як єдиний господарюючий суб’єкт. Процедура складання консолідованої фінансової звітності включає в себе:

  • ідентифікація асоційованих та дочірніх компаній по відношенню до материнської;
  • складання таблиць консолідації, в які включені показники фінансової звітності дочірніх підприємств та материнського підприємства;
  • ідентифікація та виключення внутрішньогрупових операцій;
  • складання консолідованої фінансової звітності на основі даних таблиць консолідації.

Наші спеціалісти оперативно і професійно допоможуть групі компаній скласти консолідовану або комбіновану фінансову звітність за ПСБУ чи МСФО.

Patriot.Audit advises businesses that have subsidiaries on drawing up consolidated financial statements following Ukrainian Accounting Standards or IFRS. Patriot.Audit auditors align accounting and reporting policies of subsidiaries with the parent company and provide timely reporting to investors and shareholders.

Need legal help? Sign up for a free preliminary consultation
We contact you, identify needs and form a work plan.
Other services
International financial reporting standarts (IFRS)
We offer our assistance at all stages of transition and preparation of financial statements under IFRS.
Read more
Accounting and document flow organization
We do a full range of accounting and document management activities.
Read more